Úvod Podmínky užití

Podmínky užití

Tisk

Podmínky pro přístup a užití

Zákaznická podpora
Email: info.cz@royalcanin.com

+420 226 236 182
+420 226 236 183

Právní oznámení

1.) Editor webových stránek

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti ROYAL CANIN S.A.S., disponující kapitálem ve výši EUR 31 266 547,50; zapsané v Rejstříku společností v Nîmes (Companies Registration Office) pod číslem: B 700 200 983, DPH reg. č.: FR61700200983, jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese: RN 113 – 650, avenue de la Petite Camargue – 30470 AIMARGUES – 04.66.73.03.00, a která jedná prostřednictvím společnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., se sídlem: Praha 4, Michle, Michelská 1552/58, PSČ: 141 00, IČ: 24663913, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl C 164412 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „společnost Royal Canin“). Přímé a trvalé úložiště dat je umístěno na vlastních serverech společnosti Royal Canin.

Editor by rád návštěvníky těchto webových stránek upozornil na níže uvedené skutečnosti:

2.) Uživatelé webových stránek

Uživatelé webových stránek potvrzují, že mají dovednosti a prostředky potřebné k návštěvám a užívání těchto webových stránek. Uživatelé webových stránek „www.royalcanin.cz“ potvrzují, že zkontrolovali, že používaný počítačový systém neobsahuje žádné viry a že je v perfektním funkčním stavu. Uživatelé dále potvrzují, že si přečetli toto právní oznámení a slibují, že jej budou respektovat.

3.) Přístupné informace a služby

Konkrétním cílem webových stránek „www.royalcanin.cz“ je dát široké veřejnosti k dispozici informace a služby. Části obsahu vystaveného a služeb nabízených na webových stránkách „www.royalcanin.cz“ mohou pocházet od externích poskytovatelů služeb a mohou být přístupné buď přímo z webových stránek nebo prostřednictvím hypertextových odkazů na takové webové stránky. Uživatelé potvrzují, že informace a obsah, který se objevuje na webových stránkách dostupných prostřednictvím hypertextových odkazů, jsou výhradní odpovědností osob, které uvedené webové stránky spravují. Společnost Royal Canin neodpovídá ani za obsah webových stránek, z nichž lze vstoupit na webové stránky „www.royalcanin.cz“, ani za závazky osob/subjektů nabízejících, poskytujících či zprostředkujících na takových webových stránkách služby.

4.) Používání informací

Royal Canin i přes svou veškerou snahu nemůže uživateli zaručit, že poskytované informace jsou přesné a úplné. Je odpovědností každého uživatele, aby informace uvedené na webových stránkách „www.royalcanin.cz“ používal na základě jeho vlastního uvážení. Každý uživatel používá webové stránky „www.royalcanin.cz“ na vlastní riziko. Proto společnost Royal Canin každému uživateli doporučuje, aby si před tím, než učiní jakékoli rozhodnutí, prověřil informace zjištěné z těchto webových stránek.

5.) Obsah

Veškeré údaje (textové, zvukové a obrazové), které se objevují na webových stránkách „ www.royalcanin.cz “ jsou výhradním vlastnictvím společnosti Royal Canin a obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy společnosti Royal Canin podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakákoli reprodukce, zastoupení či distribuce obsahu webových stránek „ www.royalcanin.cz “ pro jiné účely, než osobní, a to ať vcelku či zčásti, prostřednictvím jakéhokoli média či jakýmkoli způsobem, je zakázána. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek „ www.royalcanin.cz ”. Nerespektování tohoto zákazu představuje delikt, jenž může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti osoby porušující uvedený zákaz. Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek „www.royalcanin.cz”.

6.) Název a logo “Royal Canin”

Je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Royal Canin použít či reprodukovat název „Royal Canin“ a „www.royalcanin.cz“ nebo logo „Royal Canin“ nebo jakékoli jiné logo, ať samostatně či v kombinaci, a to z jakéhokoli titulu. Názvy a loga jsou zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranné známky. Majitelem ochranných známek je společnost Royal Canin.

7.) Hypertextové odkazy

Jakékoli vytváření hypertextového odkazu na stránku „www.royalcanin.cz“ je zakázáno, vyjma případů, kdy k tomu společnost Royal Canin dá písemný souhlas předem. Existence hypertextového odkazu ze stránky „www.royalcanin.cz“ na jinou webovou stránku nepředstavuje odsouhlasení takové stránky či jejího obsahu. Společnost Royal Canin nemůže přijmout odpovědnost týkající se informací, názorů a doporučení vyjádřených těmito třetími stranami. Navíc je možné, že webové stránky „ www.royalcanin.cz “ jsou propojeny pomocí hypertextových odkazů s jinými stránkami, aniž by o tom věděly. Společnost Royal Canin nedává oprávnění k tomuto druhu odkazů a odmítá veškerou odpovědnost za informace prezentované na takových jiných webových stránkách, za jejich obsah a jejich vztah ke společnosti Royal Canin. Společnost Royal Canin nelze brát k odpovědnosti za soudní spory, které případně vzniknou mezi partnerem a uživatelem. Konzultovaní partneři jsou sami odpovědni za dodržování podstaty regulací, které platí v kontextu služeb nabízených koncovým uživatelům/klientům, a obzvlášť za dodržení právních předpisů a nařízení vztahujících se na distanční prodej, ochranu spotřebitele, podvodnou či klamavou reklamu, ceny a předpisům vyhovující kvalitu výrobků.

8.) Ochrana údajů

V případě, že se uživatel stránek „ www.royalcanin.cz “ pohybuje v části určené pro registrované osoby, je tato část přístupná pouze po registraci příslušného uživatele a zadání uživatelského jména a hesla. Data poskytnutá uživatelem slouží k personifikaci těchto stránek a čerpaných služeb. V takovém případě má společnost Royal Canin právo používat uživatelem sdělené údaje pro marketingové účely v rámci Royal Canin a také pro personifikaci stránek „www.royalcanin.cz“ a příslušným uživatelem čerpaných služeb. Uživatel, který poskytl společnosti Royal Canin výše uvedené údaje, může být společností Royal Canin kontaktován za účelem poskytování informací o výrobcích a službách Royal Canin a dalších společností patřících do skupiny Royal Canin Group. V případě, že jsou při registraci na stránkách „www.royalcanin.cz“ vyžadovány osobní údaje od uživatele, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Společnost Royal Canin je registrovaná jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí informací, které jsou označené na začátku hvězdičkou (*), je povinné; pokud by takové informace nebyly poskytnuty, nemohou být očekávání uživatele uspokojena. V závislosti na okolnostech mají uživatelé právo přístupu k těmto informacím, právo vznášet z oprávněného důvodu námitky proti použití těchto informací či vznášet námitky proti komerčnímu využití formou přímého oslovení skupiny uživatelů (canvassing); dále mohou uživatelé písemně po společnosti Royal Canin požadovat opravu, doplnění, aktualizaci, uzamčení a odstranění nepřesných či neúplných informací. Další informace naleznete na stránce Privacy Policy.

9.) „Cookies“

Upozorňujeme uživatele, že vstupem na webové stránky „www.royalcanin.cz“ a při procházení těmito stránkami se ukládají „cookie“ informace dočasně do paměti a na jejich hard disk. Uživatelé potvrzují, že byli informováni o tom, že /webové stránky společnosti/ Royal Canin mohou dočasně uchovávat „cookies“ na hard disku uživatele v souvislosti s návštěvou těchto webových stránek. „Cookies“ jsou malé datové soubory, které neumožňují identifikaci uživatelů, ale slouží k zaznamenání informací týkající se stránek navštívených uživatelem na Internetu.

  • facebook
  • youtube
  • instagram